دو خط متقاطع چهار زاویه را تشکیل میدهند.اگر این دو خط بر هم عمود باشند، چار زاویه ی راست و اگر عمود نباشند، دو زاویه ی تند و دو زاویه ی باز می سازند.


مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه است.

مجموع زوایای داخلی هر چهار ضلعی 360 درجه است. 

مجموع زوایای داخلی هر چند ضلعی به روش زیر به دست می آید:


مجموع زوایای داخلی = 180 ˟ (2- تعداد اضلاع)تاريخ : | | نویسنده : fereshteh safdari |
سعی کنید به سوالات زیر پاسخ دهید.

1- اگر به 2 تقسیمم کنی، 4 تا بیشتر از 5 می شوم. من چه عددی هستم؟

2- اگر 6 تا بیشتر بودم ، 8 برابر 9 بودم. من چه عددی هستم؟
تاريخ : | | نویسنده : fereshteh safdari |
عدد زوج + عدد زوج = عدد زوج

عددفرد + عدد فرد = عدد زوج

عدد زوج + عدد فرد = عدد فرد


عدد زوج ˟ عدد زوج = عدد زوج

عدد فرد ˟ عدد فرد = عدد فرد

عدد زوج ˟ عدد فرد = عدد زوجتاريخ : | | نویسنده : fereshteh safdari |
با توجه به اطلاعاتی که در کلاس چهارم کسب کردید سعی کنید به سوال زیر پاسخ دهید.

مجموع دو زاویه مساوی با مجموع دو زاویه ی قائمه است و اختلاف آن ها ثلث زاویه ی راست است .زاویه ی بزرگ تر چند درجه است؟تاريخ : | | نویسنده : fereshteh safdari |
فرمول های مفید در کلاس چهارم

1- تعیین تعداد پاره خط در یک شکل: 

تعداد پاره خط=نصف حاصل ضرب تعداد نقطه ها در تعداد فاصله ها

در خط هایی که از یک طرف بسته و از طرف دیگر باز می باشند(نیم خط)، تعداد نیم خط ها با تعداد نقطه ها ی روی نیم خط برابر است.

در خط هایی که از دو طرف باز می باشند، تعداد نیم خط ها دو برابر تعداد نقطه های روی خط است.


                                                                         ●                                                              

 

 روی این شکل چند نیم خط میتوان شمرد؟

به تعداد نقطه ها نیم خط داریم .زیرا خط از یک طرف باز و از یک طرف بسته است.


 

 

                                                                         ●                                                              ●       


روی شکل بالا دو برابر تعداد نقطه ها نیم خط داریم .زیرا خط از دو طرف باز است.

2- هر پاره خط فقط یک خط تقارن دارد زیرا فقط یک نقطه وسط دارد.

3-  در روی عمود منصف یک پاره خط، هر نقطه را در نظر بگیریم و به دو سر پاره خط وصل کنیم یک مثلث به دست می آید که متساوی الاضلاع است.

4- محاسبه تعداد زاویه در یک شکل

محاسبه تعداد زاویه= نصف حاصل ضرب تعداد ضلع ها در عدد ماقبلش

مثال:  15=2/(5*6)


تاريخ : | | نویسنده : fereshteh safdari |تاريخ : | | نویسنده : fereshteh safdari |تاريخ : | | نویسنده : fereshteh safdari |تاريخ : | | نویسنده : fereshteh safdari |تاريخ : | | نویسنده : fereshteh safdari |تاريخ : | | نویسنده : fereshteh safdari |